ReGreenMix Asiakashyödyt

ReGreenMix-moduulikompostori on jatkuvatoiminen automaattinen reaktorikompostori

ReGreenMix-moduulikompostorin asiakashyödyt perustuvat ReGreenMix-prosessiin, vähäiseen lisättyyn tuoreen tukiaineen määrään, suljettuun reaktoriin, jossa  kompostoitumisprosessin tehokkuus maksimoidaan, modulaariseen rakenteeseen ja moduulien tehdasvalmistukseen, miehittämättömään etäkäyttöön  automaation ohjaamana sekä nopeaan pystytykseen ja siirrettävyyteen.

ReGreenMix-moduulikompostorin kapasiteetti on jopa 3500 tonnia ( ka 20%) vuodessa. Teollinen kapasiteetti riippuu lietteen ominaisuuksista.

ICON - Reactor Module
Kustannustehokkuus

Reaktorissa vallitsevat optimiolosuhteet biohajottaville organismeille. Ne biohajottavat maksimiteholla. Tuoretta tukiainetta lisätään vain n. 10 % jätteen määrästä. ReGreenMix on etäohjattava ja miehittämätön. Prosessoitavan massan määrä pienenee prosessissa jopa n. 70-80 %

ICON - Conveyors
Investoinnin tehokkuus ja joustavuus

ReGreenMix-laitoksen kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää moduulikompostorien lukumäärällä. Rakenne on modulaarinen ja tarvittaessa moduulikompostorit voidaan purkaa, siirtää ja kokoonpanna uudessa sijoituspaikassa.

ICON - Heat Recovering
Kompostin hyvä laatu ja pieni määrä

ReGreenMix-prosessi on tehokas. Lopputuote, komposti, on homogeenistä, stabiilia, hajutonta ja hygieenistä käsitellä. Lopputuotetta syntyy vain n. 20-30 % prosessiin syötetyn jätemassan määrästä.

ICON - Bio-filter
Jätelaki toteutuu, jätemäärä vähenee

ReGreenMix-prosessissa tuoretta tukiainetta lisätään vain n. 10 %.
Prosessissa bioterminen ja kompostoituminen ovat tehokkaita ja jätemäärä vähenee jopa n. 70-80 %.

ICON - Automation
Ympäristövaikutukset

ReGreenMix-moduulikompostori on suljettu reaktorikompostori, eikä aikeuta haju-, pöly- eikä valumavesihaittoja. Prosessissa syntyvät kaasut pestään ja suodatetaan.

ICON - Control Room
Automaatio ohjaa jatkuvaa prosessia

ReGreenMix-moduulikompostorin automaatio ylläpitää mittaustietoon perustuen biohajottaville organismeille optimaalisia olosuhteita reaktorissa ja kompostoituvassa massassa.

ReGreenMix -modulaarikompostorin lopputuote, komposti.

ReGreenMix-prosessissa lisätään vain n. 10 % tuoretta tukiainetta suhteessa jätteen määrään. Prosessissa bioterminen kuivuminen on tehokasta ja biohajoaminen maksimoidaan. jäljelle jää n. 20-30 % lopputuotetta, kompostia, joka on homogeenistä, stabiilia, hajutonta ja hygieenistä käsitellä. Se ei tasalaatuisena aiheuta yllätyksiä jatkokäsittelyssä.

ReGreenMix on suljettu reaktorikompostori, jossa ylläpidetään automaattisesti optimiolosuhteita biohajottaville organismeille, jolloin ne hajottavat maksimiteholla. tuoretta tukiainetta tarvitaan vain n. 10 % prosessiin syötettävän jätteen määrästä. Jätemäärä vähenee prosessissa n. 70-80%, joka alentaa käyttö- ja kuljetuskustannuksia. Käyttöhenkilöstön kustannukset ovat alhaiset, koska ReGreenMix on täysin automaattinen, etäohjattava eikä vaadi jatkuvaa käyttöhenkilöstön läsnäoloa. Sitä käytetään miehittämättömänä.

ReGreenMix-laitos on skaalautuva ja joustava. Laitoksen kapasiteettia voidaan lisätä tai vähentää ReGreenMix-moduulikompostorien lukumäärällä. ReGreenMixin rakenne on modulaarinen ja tarvittaessa moduulikompostorit voidaan purkaa, siirtää ja kokoonpanna uudessa sijoituspaikassa. ReGreenMix koostuu tehdasvalmisteisista, testatuista moduuleista, jotka kytketään yhteen käyttöpaikalla. Laitos ei tarvitse kiinteitä perustuksia ja tämän vuoksi käyttöpaikalla rakentamiseen, kokoonpanoon ja asennustyöhön käytettävä aika ja kustannukset minimoituvat. Tekninen ja prosessin käyttöönotto sujuvat nopeasti.

ReGreenMix on suljettu järjestelmä, jossa prosessi ja prosessiparametrit ovat mitattavissa ja  säädettävissä. Jäljelle kompostina jää vain n. 20-30 % prosessiin syötetystä massasta. Prosessoitavan materiaalin lämpötilaa mitataan ajantasaisesti ja sen perusteella ohjataan ja säädetään prosessin parametrejä. Materiaalin kompostoituvuus otetaan huomioon ja tavoitellun lopputuotteen laadun mukaan kapasiteettia maksimoidaan koko ajan. Prosessin lämpötila on yli 55 C vähintään 24 tuntia, jonka ansiosta haitallisten mikro-organismien ja orgaanisten haitta-aineiden määrä vähenee. Lopputuote on rakenteeltaan homogeenistä, stabiilia ja hajutonta. Se on hygieenistä käsitellä eikä tasalaatuisuutensa ansiosta tuota yllätyksiä jatkokäsittelyssä.

ReGreenMix-prosessissa jätemäärä vähenee jätelain vaatimusten mukaisesti. Kompostin määrä on suhteessa syötettyyn orgaanisen jätteen  määrään huomattavan alhainen, koska ReGreenMix prosessissa ulkopuolista tuoretta tukiainetta tarvitaan hyvin vähän (n. 10%) ja kompostoitumisprosessin tehokkuus maksimoidaan. Kompostoitavan lietteen massa vähenee tehokkaan biotermisen kuivumisen ja maksimoidun kompostoitumisen ansiosta jopa n. 70-80 % ja jäljelle jää vain n. 20-30 % lopputuotetta.

ReGreenMix-moduulikompostori on suljettu reaktorikompostori. ReGreenMix on automaattinen, kapseloitu, suljettu ja varustettu LTO- ilmanvaihdolla, prosessissa syntyvien kaasujen pesurilla sekä niiden biosuodatuksella. Laitos ei aiheuta haju-, pöly- eikä valumavesihaittoja.
ReGreenMix on etäohjattu ja toimii miehittämättömänä. Käyttöturvallisuuden takaa myös se, että sisäänpääsy ReGreenMix-reaktoriin on tarpeellista vain tarkastuksen ja huollon aikana.

Alhaiset käyttökustannukset eikä ympäristövaikutuksia

ReGreenMixin käyttökustannukset ovat kilpailukykyisiä muihin menetelmiin verrattuna. Tukikainekustannukset ja tarvittavan tuoreen tukiaineen määrä ovat alhaiset (n. 10%). Kompostoitavan jätelietteen massa voi vähentyä jopa n. 70 - 80% tehokkaan biotermisen kuivauksen ja maksimoidun kompostoitumisen ansiosta. Tämän seurauksena kuljetukseen, käsittelyyn ja lopputuotteen käyttöön liittyvät kustannukset pienenevät. Koska ReGreenMix on täysin automaattinen ja etäohjattu, se toimii myös miehittämättömänä säästäen työnvoimakustannuksia.

Lopputuotteen koostumus on homogeeninen, stabiili, hajuton ja hygieeninen käsitellä. Se on ympäristöystävällinen. ReGreenMix on varustettu lämmön talteen ottavalla ilmanvaihtojärjestelmällä, ammoniakin pesu- ja biosuodatinjärjestelmillä prosessikaasuja varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Prosessiautomaatio lisää käyttöturvallisuutta, koska pääsy reaktorimoduuliin vaaditaan vain tarkastuksen ja huollon aikana.

Käyntiosoite:  ReGreenMix Oy Ab, Isännöitsijänkuja 3, 10470 Fiskari
Sähköposti:  info(at)regreenmix.com      Puhelin:  +358 44 973 09 01